خانه | محصولات | دستگاه ضبط Turbo HD | دستگاه ضبط 16 کانال

دستگاه ضبط Turbo HD

دستگاه ضبط 16 کانال

DS-7216HGHI-SH

DS-7216HGHI-SH


Full 720P 1U Turbo HD DVR

DS-8116HGHI-SH

DS-8116HGHI-SH


Full 720P 2U Turbo HD DVR

DS-7316HGHI-SH

DS-7316HGHI-SH


Full 720P 1.5U Turbo HD DVR

DS-7316HQHI-SH

DS-7316HQHI-SH


Full 1080P 1.5U Turbo HD DVR

DS-8116HQHI-SH

DS-8116HQHI-SH


Full 1080P 2U Turbo HD DVR