خانه | محصولات | دستگاه ضبط Turbo HD | دستگاه ضبط 8 کانال

دستگاه ضبط Turbo HD

دستگاه ضبط 8 کانال

DS-7308HQHI-SH

DS-7308HQHI-SH


Full 1080P 1.5U Turbo HD DVR

DS-7208HQHI-SH

DS-7208HQHI-SH


Full 1080P 1U Turbo HD DVR

DS-8108HGHI-SH

DS-8108HGHI-SH


Full 720P 2U Turbo HD DVR

DS-8108HQHI-SH

DS-8108HQHI-SH


Full 1080P 2U Turbo HD DVR

DS-7308HGHI-SH

DS-7308HGHI-SH


Full 720P 1.5U Turbo HD DVR