خانه | محصولات | دستگاه ضبط دیجیتال DVR | دستگاه ضبط 16 کانال

دستگاه ضبط دیجیتال DVR

دستگاه ضبط 16 کانال

DS-7316HFI-ST

DS-7316HFI-ST


Standalone DVR

DS-7216HVI-SV

DS-7216HVI-SV


Standalone DVR

DS-7216HVI-SH

DS-7216HVI-SH


Standalone DVR

DS-7216HFI-SH

DS-7216HFI-SH


Economic 4CIF DVR

DS- 7316HWI-SH

DS- 7316HWI-SH


Standalone DVR

DS-9116HFI-ST

DS-9116HFI-ST


Standalone DVR

DS-9116HWI-ST

DS-9116HWI-ST


Standalone DVR

DS-8116HCI-ST

DS-8116HCI-ST


Standalone DVR

DS-8116HFI-ST

DS-8116HFI-ST


Standalone DVR

DS-8116HWI-ST

DS-8116HWI-ST


Standalone DVR

DS-7216HWI-SH

DS-7216HWI-SH


Standalone DVR

DS-7216HVI-SV A16HDMI

DS-7216HVI-SV A16HDMI


DS-7216HVI-SV A16HDMI A8HDMI