خانه | محصولات | دستگاه ضبط تحت شبکه NVR | دستگاه ضبط 16 کانال

دستگاه ضبط تحت شبکه NVR

دستگاه ضبط 16 کانال

DS-7616NI-SP

DS-7616NI-SP


Economic NVR

DS-7616NI-SE

DS-7616NI-SE


Embedded NVR

DS-7616NI-ST

DS-7616NI-ST


Economic NVR

DS-7716NI-E4

DS-7716NI-E4


High-end NVR

DS-7616NI-E2

DS-7616NI-E2


Economic NVR

DS-7616NI-E2/8P

DS-7616NI-E2/8P


Economic PoE NVR

DS-7116NI-SN/P

DS-7116NI-SN/P


Economic Mini PoE NVR

DS-7616NI-E1

DS-7616NI-E1


Economic NVR

 DS-7116NI-SN

DS-7116NI-SN


Economic Mini NVR